Diş Hekimliğinde İlaç Kullanımı ve Reçete Rehberi

image description

Bilgiler

1 Farmakolojiye giriş I. Terimlerin tanımı II. Farmakokinetikler III. Farmakodinamikler
2 Reçete yazma ve ilaç isimleri I. Reçetenin bölümleri II. Genel yerdeğiştirme III. Kontrol edilmiş ilaçlar IV. Reçete yazımının prensipleri V. Reçete hatalarından nasıl kaçınılır
3 İlaç dozu I. İlaç dozunun temel prensipleri II. Pediatrik hasta a. Penisilin VK oral süspansiyon b. Çocuk tablet yutabiliyorsa doz nasıl hesaplanır i. Penisilin VK tabletler c. Eğer amoksisilin yazılacaksa i. Amoksisilin oral süspansiyon ii. Amoksisilin çiğnenebilir tabletler iii. Amoksisilin kapsüller d. Azitromisin i. Oral süspansiyon ii. Azitromisin tabletler e. Klindamisin i. Klindamisin oral solüsyon ii. Klindamisin kapsüller III. Hamile ve emziren hastalar IV. Yaşlı hastalar V. Böbrek yetmezliği olan hastalar VI. Karaciğer yetmezliği olan hastalar

4 Formül bölümleri I. Antimikrobiyaller, sistemik a. Genel düşünceler b. Antibiyotikler i. Beta-lactam antibiyotikleri ii. Sefalospporinler iii. Eritromisinler iv. Linkomisinler v. Metranidazol vi. Tetrasiklinler vii. Florokuinolonlar c. Antibiyotik almada spesifik açıklamalar II. Antimikrobiyaller, lokal a. Klorheksidin glukonat b. Diğer ağız gargaraları ve periodontal sağlık ürünleri III. Kontrollü-ilaç salımını sağlama IV. Antiviraller/antifungal ajanlar a. Antiviral ajanlar b. Antifungal ajanlar V. Ağrı kontrolü için reçete yazma a. Genel düşünceler b. Aspirin c. Nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAIDlar) d. Asetaminofen e. Narkotik (opioid) analjezikler f. Akut dental ağrı için tedavi planı VI. Ölçülü sedasyon a. Benzodiazepinler b. Diğer ajanlar VII. Glukokortikosteroidler a. Topikal glukokortikosteroidler b. Oral lezyonların tedavisinde kullanılan diğer nonsteroidal topikal ajanlar c. Sistemik kortikosteroidler 5 Potansiyel ilaç etkileşimleri nasıl yönetilir I. İlaç etkileşimlerine giriş II. Dişhekimliğinde antibiyotik-ilaç etkileşimleri III. Dişhekimliğinde analjezik-ilaç etkileşimleri IV. Dişhekimliğinde sempatomimetik ajanlar ve ilaç etkileşimleri V. Dişhekimliğinde anti-anksiyete ilaç etkileşimleri 6 İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teori I. Genel düşünceler II. Enflamatuar periodontal hastalıklar ve periodontal cerrahi prosedürler için reçete yazma a. Gingivitis b. Kronik periodontitis c. Ülseratif periodontal hastalıklar d. İnatçı ve reküran (tekrarlayan) periodontitis e. Agresif periodontitis f. Periodontal tedavi i. Periodontal flep cerrahisi: cep azaltma ii. Kemik/kemik yerine greft prosedürleri iii. Periodontal rejeneratif cerrahi: yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) I. Dental implant cerrahisinde reçete yazımı a. Sinüs tabanı yükseltme cerrahisinde reçete yazımı II. Oral cerrahisinde reçete yazımı III. Odontojenik enfeksiyonlarda reçete yazımı a. Endodontik apselerde reçete yazımı b. Periodontal apselerde reçete yazımı 7 Medikal olarak riskli diş hastalarının yönetimi I. Antibiyotik profi laksisi için Amerikan Sağlık Örgütü (ASÖ) rehberlikleri a. Enfektif endokarditten koruma: Dental hasta için antibiyotik profilaksisi II. Total eklem replasmanı tedavisinde antibiyotik profi laksisi III. Kardiyovasküler hastalıklar a. Hipertansiyon b. Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar c. Konjestif kalp yetmezliği d. Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar e. Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin alan hastalar) f. Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler) g. Myokardiyal enfarktüs h. Kalp aritmileri i. Kalp kapakçığıhastalığı IV. Hamile ve doğum sonrası hastalar V. Adrenal baskı ve tiroid hastalığı VI. Astım, VII. Diabetes mellitus VIII. Psikiyatrik/nörolojik hastalıklar IX. Organ nakli X. Karaciğer hastalığı XI. Kronik böbrek hastalığı XII. Rekreasyonal (keyif veren) ve yasaklı ilaçlar XIII. Bifosfanatlar XIV. Tüberküloz XV. obezite cerrahisi XVI. Feokromositoma Bitkisel ve doğal ilaçlar I. Bitkisel- ilaç etkileşimi II. Dişhekimliğinde etkileri