Dişhekimliğinde İlaç Kullanımı ve Reçete Rehberi

İçindekiler

1 Farmakolojiye giriş

I. Terimlerin tanımı

II. Farmakokinetikler

III. Farmakodinamikler

2 Reçete yazma ve ilaç isimleri

I. Reçetenin bölümleri

II. Genel yerdeğiştirme

III. Kontrol edilmiş ilaçlar

IV. Reçete yazımının prensipleri

V. Reçete hatalarından nasıl kaçınılır

3 İlaç dozu

I. İlaç dozunun temel prensipleri

II. Pediatrik hasta

     a. Penisilin VK oral süspansiyon

     b. Çocuk tablet yutabiliyorsa doz nasıl hesaplanır

i. Penisilin VK tabletler

c. Eğer amoksisilin yazılacaksa

i. Amoksisilin oral süspansiyon

ii. Amoksisilin çiğnenebilir tabletler

iii. Amoksisilin kapsüller

d. Azitromisin

i. Oral süspansiyon

ii. Azitromisin tabletler

e. Klindamisin

i. Klindamisin oral solüsyon

ii. Klindamisin kapsüller

III. Hamile ve emziren hastalar

IV. Yaşlı hastalar

V. Böbrek yetmezliği olan hastalar

VI. Karaciğer yetmezliği olan hastalar

4 Formül bölümleri

I. Antimikrobiyaller, sistemik

a. Genel düşünceler

b. Antibiyotikler

i. Beta-lactam antibiyotikleri

ii. Sefalospporinler

iii. Eritromisinler

iv. Linkomisinler

v. Metranidazol

vi. Tetrasiklinler

vii. Florokuinolonlar

c. Antibiyotik almada spesifik açıklamalar

II. Antimikrobiyaller, lokal

a. Klorheksidin glukonat

b. Diğer ağız gargaraları ve periodontal sağlık ürünleri

III. Kontrollü-ilaç salımını sağlama

IV. Antiviraller/antifungal ajanlar

a. Antiviral ajanlar

b. Antifungal ajanlar

V. Ağrı kontrolü için reçete yazma

a. Genel düşünceler

b. Aspirin

c. Nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAIDlar)

d. Asetaminofen

e. Narkotik (opioid) analjezikler

f. Akut dental ağrı için tedavi planı

VI. Ölçülü sedasyon

a. Benzodiazepinler

b. Diğer ajanlar

VII. Glukokortikosteroidler

a. Topikal glukokortikosteroidler

b. Oral lezyonların tedavisinde kullanılan diğer nonsteroidal topikal ajanlar

c. Sistemik kortikosteroidler

5 Potansiyel ilaç etkileşimleri nasıl yönetilir

I. İlaç etkileşimlerine giriş

II. Dişhekimliğinde antibiyotik-ilaç etkileşimleri

III. Dişhekimliğinde analjezik-ilaç etkileşimleri

IV. Dişhekimliğinde sempatomimetik ajanlar ve ilaç etkileşimleri

V. Dişhekimliğinde anti-anksiyete ilaç etkileşimleri

6 İlaç reçeteleme için kanıta bağlı teori

I. Genel düşünceler

II. Enflamatuar periodontal hastalıklar ve periodontal cerrahi prosedürler için reçete yazma

a. Gingivitis

b. Kronik periodontitis

c. Ülseratif periodontal hastalıklar

d. İnatçı ve reküran (tekrarlayan) periodontitis

e. Agresif periodontitis

f. Periodontal tedavi

i. Periodontal flep cerrahisi: cep azaltma

ii. Kemik/kemik yerine greft prosedürleri

iii. Periodontal rejeneratif cerrahi: yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR)

I. Dental implant cerrahisinde reçete yazımı

a. Sinüs tabanı yükseltme cerrahisinde reçete yazımı

II. Oral cerrahisinde reçete yazımı

III. Odontojenik enfeksiyonlarda reçete yazımı

a. Endodontik apselerde reçete yazımı

b. Periodontal apselerde reçete yazımı

7 Medikal olarak riskli diş hastalarının yönetimi

I. Antibiyotik profi laksisi için Amerikan Sağlık Örgütü (ASÖ) rehberlikleri

a. Enfektif endokarditten koruma: Dental hasta için antibiyotik profilaksisi

II. Total eklem replasmanı tedavisinde antibiyotik profi laksisi

III. Kardiyovasküler hastalıklar

a. Hipertansiyon

b. Anjina ve diğer iskemik kardiyak durumlar

c. Konjestif kalp yetmezliği

d. Düşük doz aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalar

e. Antikoagülan kullanan hastalar (varfarin ya da heparin alan hastalar)

f. Düşük moleküler ağırlıklı heparinler (DMAHler)

g. Myokardiyal enfarktüs

h. Kalp aritmileri

i. Kalp kapakçığıhastalığı

IV. Hamile ve doğum sonrası hastalar

V. Adrenal baskı ve tiroid hastalığı

VI. Astım, VII. Diabetes mellitus

VIII. Psikiyatrik/nörolojik hastalıklar

IX. Organ nakli

X. Karaciğer hastalığı

XI. Kronik böbrek hastalığı

XII. Rekreasyonal (keyif veren) ve yasaklı ilaçlar

XIII. Bifosfanatlar

XIV. Tüberküloz

XV. obezite cerrahisi

XVI. Feokromositoma

8 Bitkisel ve doğal ilaçlar

I. Bitkisel- ilaç etkileşimi

II. Dişhekimliğinde etkileri

Yazar: Mea Weinberg, Stuart J. Froum

Çeviri Editörü: Doç. Dr. Behiye Bolgül

Renkli baskı, 234 sayfa